0650677883 renegoris1@gmail.com

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor behandel vergoeding.

Omdat we aangesloten zijn bij VBAG wordt bij extra verzekering vaak behandel vergoeding aangeboden door verzekeraars. Die bedragen worden echter elk jaar minder. Maar er zijn ook andere manieren om vergoed te krijgen die mogelijk beter zijn, maar langzamer terugbetalen. Deze methodes zijn belangrijk omdat verzekeraars steeds maar minder vergoeden en vaak omdat ze armlastig zijn reguliere kosten aanvullen uit aanvullende inkomsten als uw extra verzekering:

1 Zorg Aftrek: Hiervoor moet U bij de belastingdienst de drempel waarde voor aftrek nakijken. deze waarde is afhankelijk van uw inkomen, of u gehuwd of samenwonend bent, of alleenstaand, ik denk dat leeftijd ook van invloed kan zijn. U moet dan natuurlijk wel aangifte doen.

2 Donatie krijgen of geven: Giften zijn aftrekbaar als het een algemeen goed doel betreft. Hiertoe gaan we een fonds voor Daoland gezondheidszorg oprichten waaraan U uw betalingen kunt doneren. Omdat U dan aangesloten bent aan dat fonds bijvoorbeeld door een maandelijkse betaling, kunt u wanneer het nodig is ook gebruik maken van de aangeboden zorg.

3 Zorgtoeslag aanvragen bevragen: Het kan zijn dat u voor een gerichte zorgtoeslag in aanmerking komt. hiervoor zijn hulporganisaties als uw belastingdienst niet voldoende meewerkt. Probeer daar ook te bevragen wat ze voor U kunnen doen.

Ook voor lessen zijn er subsidiemogelijkheden. Voor korte opleidingen kunt U bijvoorbeeld bij het UWV subsidie aanvragen. Onze opleidingen zijn bovendien vaak belasting aftrekbaar.

Onder vindt U ook kortingsvoorwaarden als alternatief voor zorgverzekering.

Verhindermomenten

Het kan wel eens gebeuren dat we een afspraak moeten verschuiven. Normaliter is regelmaat een kenmerk van succesvolle behandeling, dus in principe raden we verhindering af. Mochten wij zelf verhinderd zijn dan heeft U recht op een korting op uw volgende behandeling mits deze binnen vier dagen gedaan kan worden. Mocht U verhinderd zijn en U geeft dat tijdig door (minimaal 24 uur van tevoren), dan rekenen we de behandeling niet door, tenzij U geen nieuwe datum opgeeft. Binnen de 24 uur behouden we ons het recht voor afhankelijk van de reden van verhindering de halve of gehele behandeling door te berekenen, afhankelijk van de opgave van een vervangdatum. Deze regeling geld altijd, behalve als er duidelijk en redelijkerwijs sprake is van overmacht, door bijvoorbeeld ongeval, ziekte etc.In het laatste geval komen we vanzelfsprekend thuisbehandeling overeen (zie onder) om de regelmaat van de behandeling voortgang te geven. Eventuele behandeling van acute omstandigheden is dan onderdeel van het behandelplan. Er zijn ook omstandigheden die uitgesloten zijn van overmacht omdat ze onderdeel zijn van de te behandelen problematiek, of omdat ze ongerelateerde zaken behelzen.

Kortingen en bonussen

 1. We geven kortingen voor elke nieuwe betalende cliënt die dankzij U in onze praktijk komt. Voor een reguliere cliënt is dat een doorlopende korting van 5,- per behandeling. Kent U veel mensen die baat zouden hebben bij hulp van onze praktijk, dan kan dat dus flink oplopen, en U kunt daardoor dus flink op uw behandelkosten besparen. Voor een verjongende  kuur behandeling kan de korting oplopen tot 250 euro, maar deze kan ook gegeven worden als bonus voor elke aangegeven betalende cliënt. Onze praktijk is uiteraard erg geholpen met werving van cliënten door derden omdat wij daardoor op kosten en moeite kunnen besparen. Hetzelfde geld voor leerlingen in die in opleiding komen.
 2. Voor 25,- euro per jaar heb je recht op de Daoland-Vriendenkorting van 5 euro per behandeling. Normale losse behandeling is 60,- euro en dan betaal je slechts 55,- per keer. ook voor cliënten die actief in behandeling waren voor 2017 geld de behandelprijs voor reguliere behandeling van 55 euro (tenzij anders overeengekomen). Je kunt je inschrijven per contactformulier en je kunt het overmaken op rekening 5391520011342444 ten name van Rene Goris en ovv Daoland vriendenkaart. Het geld wordt gereserveerd voor speciale projecten.
 3. Je kunt ook donaties doen voor de ontwikkeling van het Daoland gezondheidszorg programma. Voor donaties van 1000,- of meer ontvang je een naamsvermelding in ons donateurs register. Donaties zijn belasting aftrekbaar en kan niet alleen ideologisch maar ook belastingtechnisch of zakelijk interessant zijn. Het YYC Daoland project is een non profit-organisatie.
 4. U kunt ook sponsoring doen op projectbasis of activiteit basis. Sponsoring biedt allerhande zakelijke oplossingen die interessant kunnen zijn voor persoonlijke of zakelijke omstandigheden.

Verdere algemene behandelvoorwaarden

 1. Ons doel in behandeling geven is het mogelijk maken van genezing. Veel factoren zijn van invloed op het genezingsproces, en o.a. door het geven van oefeningen, voedingsadvies, gedragsregulering etc als aanvulling op de acupunctuur of massage proberen we uw kans op genezing of verjonging te verhogen. Omdat er ook verborgen factoren kunnen zijn of andere factoren in omgeving of gedrag waarin wij niet ingelicht zijn kunt U geen recht op genezingsgarantie doen. Veel problemen is van bekend hoelang er ongeveer nodig kan zijn voor behandeling tot er genezing is. Maar de voornoemde  factoren kunnen vertragend of saboterend werken. met U proberen we ook deze factoren op te lossen.
 2. We raden aan behandeling geheel af te maken voor een blijvend resultaat
 3. Bij financiële moeilijkheden door complexe leefomstandigheden spreken we met U een vast maximum bedrag per maand af voor uw behandelkosten ongeacht het benodigde aantal behandelingen die maand. Ook gespreide betaling (maximum 12 termijnen) is mogelijk.
 4. voor de meeste behandelingen is een regelmaat van 1 behandeling per week voldoende. Bij hitte problematiek kan twee of meer x per week noodzakelijk zijn. Afhankelijk van de complexiteit van het probleem worden de extra behandelingen wel of niet afgerekend.
 5. U heeft ook recht op thuis behandeling of behandeling op uw kantoor of welke plek U daar ook voor kiest. Afhankelijk van de afstand die er afgelegd moet worden kunnen we extra kosten rekenen.
 6. We zijn niet verantwoordelijk door schade veroorzaakt door derden of uzelf aan het behandelproces.

Zakelijke voorwaarden

 1. Als U uitgenodigd word voor promotie voor onze kliniek of leeromgeving, dan houd het gebrek aan resultaat van uw activiteiten in dat U ook geen recht op betaling heeft. Mocht er door ons al betaald zijn, dan is resultaat gebrek verplichting tot terugbetaling van het resultaat gerichte bedrag, ongeacht uw eigen AV. Mocht U wel menen recht te hebben op betaling dan kunt u dat schriftelijk toelichten. U heeft geen recht op incasso. Zie ook betalingsvoorwaarden.
 2. Als U ons uitnodigt voor demonstraties of lezingen dan mag U naar omstandigheden van ons de beste resultaten verwachten. In ruil daarvoor verwachten we dat uw vergoeding voor deze activiteiten ten laatste op de dag  van de activiteit binnen komt. Bij nalatigheid behouden we ons het recht toe de activiteit te staken.
 3. Mocht U ons uitgenodigd hebben voor een activiteit en er vindt onverwacht opzegging plaats van de activiteit, en dat is binnen een maand voordat de activiteit plaats vind, dan bent U ons het gehele afgesproken bedrag verplicht. Mochten wij zelf verhinderd zijn door overmacht dan heeft U recht op een vervangende activiteit van ons.
 4. Doet u onze kliniek en leeromgeving op enigerlei wijze schade toe dan bent U tot in verhouding staande schadevergoeding verplicht.

Betalingsvoorwaarden

 1. In principe rekenen we bij elke afspraak per direct af in cash, danwel via pin automaat. Bij uitzondering kan men op rekening betalen.
 2. Voor opleidingen geld dat per persoon afgesproken word hoe de betaling plaatsvind
 3. Betaling is geen garantie voor succesvolle behandeling of leerproces
 4. Bij teveel betaling wordt het aantoonbaar teveel betaalde in principe omgezet in een tegoed
 5. Bij opzegging van een opleiding geld dat voor een halfjarige opleiding de hele opleiding voldaan dient te worden om de voortgang van het programma niet te verstoren, bij een voljarige opleiding geld dat de betaling voldaan dient te worden van het halfjarige traject waar men in zit, en bij een meerjarige opleiding van  het jaar waar men in zit.
 6. Bij aantoonbaar overmacht wordt in overleg restitutie verleend
 7. Bij nalaten van betaling wordt per maand 5% rente gerekend tot het geheel voldaan is, en eventueel wordt incassering overgedragen aan een incasso service als er sprake lijkt te zijn van opzet.
 8. Als u wegens zakelijke of andere dienstverlening aanspraak denkt te kunnen maken op vordering van een bedrag aan onze nonprofit, danwel privé, (a) dan kan dat schriftelijk en in overleg op basis van redelijkheid of billijkheid. (b) Waar nodig kan een afkoop van het totale bedrag in 1x bedongen worden als deze aanzienlijk minder is dan het gevorderde bedrag. (c) U heeft geen recht op gerechtelijke incassering en we doen op basis van de afwezigheid van dit recht op basis van  en principes van redelijk en billijk zakelijk handelen geen zaken met incasso bureaus als de incassering plaats dient te vinden op afgedwongen tijdslijnen. (d) U heeft geen recht op wederverkoop van de incassering zonder de incasso verbeurt te verklaren op basis van het WBP, en dus de rechtsgeldigheid van de incasso te vernietigen. (e) Als er sprake is van onterechte incassering en U heeft het bedrag gevorderd dan wordt dat geld per direct gestorneerd want opvorderbaar gemaakt voor terugbetaling. U kunt dan alsnog in overleg op basis van principes van redelijkheid en billijkheid aanspraak maken op uw vordering op basis van het bovenstaande.
 9. Tenzij schriftelijk en in overleg anders is overeengekomen op een datum voor 2011 31 december gelden al deze voorwaarden zonder uitsluiting. Alle zakelijke overeenkomsten al dan niet stilzwijgend overeengekomen zijn onderworpen aan deze voorwaarden omdat verondersteld wordt dat U deze voorwaarden erkend omdat U ze niet aangevochten heeft, en dit geld specifiek voor zakelijke contracten betrekking hebbende op de non-profit danwel privé aangegaan ten behoeve van de non-profit.

publicatie 1-1-2012 Haarlemmermeerstraat 112-116

aanvulling betalingsvoorwaarden 1 ivm aangaan van pincontract 2013 010162013

herziening behandelvoorwaarden 01022017

aanvulling 2016 René Goris is lid van het VBAG en andere organisaties zoals ook onder aan de pagina is te vinden. zie hiervoor ook onder. Mocht U om een of andere reden niet door uw verzekeraar uitbetaald krijgen kunt u daartegen bezwaar maken op basis van het volgende:

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze is een beroepsvereniging. Deze V.B.A.G. tracht met de bij haar aangesloten en gekwalificeerde beroepsbeoefenaars iets aan de Nederlandse gezondheidszorg toe te voegen: natuurlijke geneeswijzen en behandelwijzen.
Een therapeut die zich heeft aangesloten bij de V.B.A.G. is door het lidmaatschap verplicht totDeze afbeelding toont het logo van de VBAG het volgen van zowel bijscholing als nascholing. Het is hierbij dan ook een vereiste om op jaarbasis 12 dagdelen scholing te volgen. Dat doe ik in aanvulling op de scholing die ik al volg voor mijn vak op dagelijkse basis. Het nivo van bijscholingen in Nederland is laag maar verplicht. De te volgen bijscholing en ook de nascholing moet aan de eisen van HBO-niveau voldoen. Bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een productinformatie voldoen niet aan dit HBO-niveau. Met mijn PhD studie ben ik voor verenigingen overgekwalificeerd. Wanneer er door een therapeut(e) niet voldaan wordt aan deze verplichting zal dit disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Als lid heb ik me akkoord verklaard ten aanzien van de regelgeving zoals die is opgenomen in de ‘klacht en tuchtregeling’ van de vereniging.De vereniging houdt een lijst bij waarop alle geregistreerde therapeuten worden vermeld en zorgt tevens voor het aanmelden van therapeuten met een A-licentie bij de verschillende zorgverzekeraars. Er vindt tevens regelmatig overleg plaats met de diverse zorgverzekeringen. Verder heeft de vereniging een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, een verzekering voor rechtsbijstand en de periodieke papieren uitgave ‘De Natuurgeneeskundige’.Een instituut of school die opleidingen aanbied kan een convenant sluiten met de V.B.A.G. Een convenant is een overeenkomst – een verband tot samenwerken – wat zorg draagt voor een aanbod aan leden met een adequate opleiding. Als IOC Daoland zijn we ons voor dit convenant aan het voorbereiden. Ik heb die ontwikkelingen gemist terwijl ik in China verbleef. Het Nederlandse alternatieve zorg systeem heeft zich ontwikkeld in zelf gereguleerde schijn erkenningen. Dat is jammer en schadelijk voor het vak in de toekomst, maar dat is hoe het nu is.Therapeuten met een licentie zijn te herkennen aan een muurschild en een licentie-verklaring. De VBAG is ook aangesloten bij de RBNG / TBNG. Hiervoor betalen we ook elk jaar om dat zo te houden.

Verder kunt u het volgende doen:

De stappen die gevolgd kunnen worden bij het vooraf toestemming vragen zijn de volgende:

Stap 1: Dien een schriftelijk verzoek in bij Uw zorgverzekeraar, waarin in U toestemming vraagt om een behandeling te ondergaan bij een beroepsbeoefenaar. Dit kan gaan om een behandeling in het binnenland of het buitenland. Stap 2: Indien Uw verzoek wordt afgewezen, dient U een klacht in bij de zorgverzekeraar. Probeer dit zoveel mogelijk te motiveren. Gebruik bijvoorbeeld het arrest dat behandeld wordt in paragraaf 5.

Stap 3: Indien de klacht wordt afgewezen en U besluit het er niet bij te laten zitten, zult U moeten bepalen of U naar de rechter stapt, of naar het SKGZ.

Stap 4a: Stapt U naar de rechter, dan voorziet deze rechtsgang: (1) in het geding in eerste aanleg (inhoudelijk behandeling), (2) het geding in tweede aanleg (hoger beroep en inhoudelijke behandeling) en (3) daarna nog cassatie. Bij cassatie vindt een procedurele toetsing plaats. Dus als U voor de rechter kiest, kan Uw zaak twee keer inhoudelijk behandeld worden en 1 keer in cassatie. Hierbij wordt er gekeken of de rechter in tweede aanleg geen procedurele fouten heeft gemaakt.

Stap 4b: U stapt naar het SKGZ. Als uw klacht aan de voorwaarden voldoet, wordt deze voorgelegd aan de Ombudsman Zorgverzekeringen. Als de Ombudsman geen mogelijkheid ziet tot bemiddeling, kan zij U direct verwijzen naar de Geschillencommissie. De Geschillencommissie brengt een bindend advies uit. Hierna kunt U nog naar de rechter stappen. Echter, de rechter zal dan alleen toetsen of de uitspraak van de SKGZ gezien de inhoud of wijze van totstandkoming van het advies in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, aanvaarbaar is.

2.2 Achteraf kosten declareren

Stap 1: Dien al Uw zorgkosten in, ook de kosten waarvan U denkt dat U ze toch niet vergoed krijgt. Zelf als de zorgverzekeraar heeft aangegeven, bepaalde kosten niet te vergoeden, moet U de kosten toch indienen. Alleen kosten die worden gedeclareerd worden in het geschil betrokken bij SKGZ en de rechter dus als U Uw zaak wint kunnen alleen die kosten worden toegewezen die U gedeclareerd hebt.

Stap 2: Indien Uw declaratie wordt afgewezen, dient U een klacht in bij de zorgverzekeraar. Probeer dit zoveel mogelijk te motiveren. Gebruik bijvoorbeeld het arrest dat behandeld wordt in paragraaf 5. Zie stap 3, 4a en b vorige alinea.

2.3 Schematisch overzicht procesgang Met ‘termijn’ wordt bedoeld: de tijd, die U heeft om Uw zaak in te dienen bij de betreffende instantie. Als U Uw zaak niet binnen de termijn hebt ingediend, zal Uw zaak niet meer behandeld worden. Disclaimer Aansprakelijkheid Ik heb de grootste zorg aan de opmaak en inhoud van dit document besteed. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Ik aanvaard hiervoor geen aansprakelijkheid.

4 Betrokken instanties

4.1 rechtsbijstand verzekering: Hebt U een rechtsbijstandverzekering, informeer deze over Uw geschil, zodra U een klacht indient bij Uw zorgverzekeraar. Zij zullen dan laten weten, of Uw verzoek tot rechtsbijstand wordt toegewezen. U hoeft dan nog niet direct gebruik te maken van de rechtsbijstand, maar U weet dan al wel, dat U bij hen terecht kunt op het moment dat U bijvoorbeeld naar het SKGZ of de rechter stapt.

4.2 Zorgverzekeraar Als U een klacht indient bij Uw zorgverzekeraar, verwijs dan naar het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam 28-02-2012 zaaknummer: 200.079.908. In paragraaf 5 wordt dit arrest besproken. Als U een afwijzing krijgt van Uw zorgverzekeraar, laat U dan niet afschepen met een eventueel standaard antwoord, maar eis een uitgebreide motivatie en zorg ervoor dat, als de zorgverzekeraar zich beroept op regeltjes en/of andere zaken, U vraagt waar U het gestelde kunt nagaan/nalezen.

4.3 Stichting klachten en geschillen zorgverzekering (SKGZ) Het SKGZ bestaat uit twee instanties: de ombudsman zorgverzekeringen en de geschillencommissie zorgverzekeringen. Bemiddeling van de ombudsman is gratis; kosten die U daarbij zelf maakt, zijn voor eigen rekening. Toegang tot de geschillencommissie kost € 37,- en kosten die U daarbij zelf maakt, zijn voor eigen rekening. SKGZ: www.skgz.nl Uitspraken SKGZ: www.skgzpro.nl

4.4 Rechtspraak Griffierechten bij de kantonrechter variëren van € 73,- tot € 473,- afhankelijk van het geldbedrag, waarover het gaat. Kosten van rechtsbijstand: Als u een procedure begint bij de kantonrechter of wordt gedagvaard, kunt u zich laten bijstaan (bijstand is niet verplicht) door bijvoorbeeld een advocaat of deurwaarder. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, regelt de verzekeraar uw juridische bijstand. Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Dat wordt ook wel rechtsbijstand genoemd. Uw advocaat moet dan een verzoek indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Die beslist of u daarvoor in aanmerking komt. U moet wel altijd een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage kan variëren van € 100,- tot € 750,- afhankelijk van uw inkomen. Kostenveroordeling: de kantonrechter kan de partij die ongelijk heeft gekregen, veroordelen om de kosten van de tegenpartij te betalen (standaardtarief dekt vaak niet alle kosten). Dit heet kostenveroordeling. De rechter kan ook bepalen dat beide partijen hun eigen kosten moeten betalen. Uitspraken: www.rechtspraak.nl Ga naar: uitspraken en registers en vervolgens uitspraken. Zoek op termen die relevant zijn voor uw zaak.

4.5 College voor zorgverzekeringen Geeft voorlichting aan zorgverzekeraars, zorgaanbieders en burgers over de aard, inhoud en omvang van de prestaties. Het SKGZ is verplicht advies in te winnen bij CVZ. Dit advies is zwaarwegend en tot nu toe zijn alle zaken bij SKGZ verloren als het ging over het vergoed krijgen van gemaakte kosten inzake een lyme behandeling. Echter, zeer recent is er een uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam geweest (in paragraaf 5 wordt dit arrest uitvoerig behandeld). Met dit arrest zijn bijna alle punten die het SKGZ gebruikt om de klacht af te wijzen, op losse schroeven komen te staan. Concreet houdt dit in dat, als U gemotiveerd verwijst naar dit arrest, SKGZ een volledige nieuwe afweging zal moeten gaan maken op die punten. CVZ: www.cvz.nl

4.6 Nederlandse Zorgautoriteit Rol NZa De NZa stelt de DBC-prestaties, zorgproducten, tarieven en regelgeving vast. Hiervoor werkt zij samen met de stichting DBC-Onderhoud, het ministerie van VWS, brancheorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. De uitvoering van inhoudelijke analyses en het bouwen en beheren van de tabellen ligt bij DBC-Onderhoud, www.dbconderhoud.nl. Wat is een DBC Een diagnosebehandelingcombinatie (DBC) is het totale traject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt. Wat is DOT DOT staat voor ‘DBC’s op weg naar transparantie’. DOT is het traject om te komen tot een verbeterd declaratiesysteem voor ziekenhuizen, dat op 1 januari 2012 in werking is getreden. De declarabele prestaties worden uitgedrukt in DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Doel is vereenvoudiging van het DBC-systeem. Transparantie en medische herkenbaarheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

4.7 Neem waar nodig een advocaat in de hand. Een gespecialiseerde advocaat kan u heel erg ver vooruit helpen. Recht en onrecht zijn helaas beiden bij de wet geregeld. Het is belangrijk tegen onterecht te blijven vechten tot de wet veranderd is.

5 Arrest

In onderstaande gedeelte komt een arrest ter sprake, gewezen door het gerechtshof te Amsterdam. In dit arrest werd de zorgverzekeraar veroordeeld tot het betalen van alle geclaimde zorgkosten die samenhingen met de behandeling van de ziekte van Lyme. Dit arrest kan van belang zijn bij Uw strijd om Uw kosten vergoed te krijgen. In het arrest worden een aantal belangrijke uitspraken gedaan door de rechter die U kunnen helpen ook Uw zorgkosten vergoed te krijgen. Zie voor Arrest 28.02.2012 zaaknummer 200.079.908: www.rechtspraak.nl of https://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV7524 Kernpunten: 1. Zorgverzekeraar mag beroepsbeoefenaren uitsluiten, maar een dergelijke uitsluiting zal niet tot gevolg mogen hebben dat voor vergoeding vatbare zorg voor een verzekerde praktisch niet toegankelijk is vanwege een categorische uitsluiting van bepaalde beroepsbeoefenaren.

a. De nota van toelichting van artikel 2.4 Besluit zorgverzekering vermeldt: het opnemen van beroepsgroepen in de omschrijving kadert slechts de inhoud en omvang van de zorg in. Het regelt niet dat zij de beroepsbeoefenaren zijn die de zorg voor rekening van de zorg verzekering verlenen. Als een behandeling onder de verzekering valt, moet deze toegankelijk zijn, ook al wordt deze behandeling alleen gegeven door beroepsbeoefenaren die de zorgverzekering uitsluit. Van belang is dus te bepalen of een behandeling onder de verzekering valt.

2. Vergoeding van kosten van zorg wordt naar inhoud en omvang bepaald door (de stand van) de wetenschap en praktijk, dan wel, bij het ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

a. Stand van de wetenschap: toestemming voor de behandeling door de verzekeraar kan niet geweigerd worden, indien blijkt dat de betrokken behandeling door de internationale medische wetenschap voldoende is beproefd en deugdelijk is bevonden. Consensus is hierbij geen vereiste.

b. Het Nederlandse gebruikelijkheidscriterium is alleen aanvaardbaar, indien deze verwijst naar hetgeen door de internationale medische wetenschap voldoende beproefd en deugdelijk is bevonden. Consensus is hierbij geen vereiste.

c. CVZ geeft aan zorgverzekeraars, zorgaanbieders en burgers voorlichting over de aard, inhoud en omvang van de prestaties. CVZ kan in civielrechtelijke geschillen tussen een verzekerde en een zorgverzekeraar niet beslissend (en buiten de betrokkene om) bepalen of een vorm van zorg al dan niet voor vergoeding in aanmerking komt. Evenmin kan het CVZ voorschrijven wat de stand van de wetenschap is.

d. Het ontbreken van een diagnosebehandelcombinatie (DBC) kan geen reden zijn om niet tot vergoeding over te gaan.

Bewezen zal moeten worden, dat de behandeling in overeenstemming is met (1) de stand van de wetenschap en de praktijk (2) of bij een gebrek aan een dergelijke maatstaf, dat de behandeling voldoet aan hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. Richtlijnen:  ILADS www.ilads.org  DBG www.borreliose-gesellschaft.de  CBO www.cbo.nl Beroepsbeoefenaren zijn bijvoorbeeld: huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen, verloskundigen en BIG-geregisteerde artsen. Beroepsbeoefenaar is een niet afgekaderd begrip in de wet. Bij onenigheid over de inhoud van het begrip beroepsbeoefenaar, is het aan de rechter te bepalen wat hieronder te verstaan.

6 Aftrek specifieke zorgkosten Inkomstenbelasting

Aftrek specifieke zorgkosten Inkomstenbelasting: Zie voor volledige informatie over aftrek specifieke zorgkosten de laatste versie van het aangifte programma van de Belastingdienst. Onder het kopje aftrekposten vindt U het kopje specifieke zorgkosten klik op het vraagteken voor alle informatie. Het programma kunt U op de onderstaande website downloaden: www.belastingdienst.nl

Aftrekbare specifieke zorgkosten: Genees- en heelkundige hulp In het aangifte programma staat: Van de genees- en heelkundige hulp zijn de kosten aftrekbaar voor:  huisarts, tandarts of specialist  fysiotherapeut (alleen zogenoemde eerstelijnszorg, niet bijvoorbeeld sportmassages)  verpleging in een ziekenhuis of een andere verpleeginstelling  paramedische behandelingen door (of op voorschrift en onder begeleiding van) een arts, bijvoorbeeld acupunctuur, revalidatie, logopedie of homeopathie In de wet staat: Wet IB 2001 artikel 6.17 lid 9

Onder genees- en heelkundige hulp wordt verstaan: een behandeling door een arts, een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus In het aangifte programma staat een opsomming van wat onder een arts verstaan wordt maar deze opsomming is niet uitputtend. Als Uw arts een Big – registratie heeft voldoet hij ook aan de eisen. reiskosten voor ziekenbezoek, medicijnen op doktersvoorschrift  hulpmiddelen  vervoer  dieet op voorschrift van dokter of diëtist  extra uitgaven voor kleding en beddengoed  aanpassingen aan een woning  andere aanpassingen  uitgaven voor extra gezinshulp

7 Eindwoord Wij hopen dat U met de inhoud van deze brochure op weg geholpen wordt in Uw streven om Uw zorgkosten vergoed te krijgen. Opmerkingen, suggesties en dergelijke zijn van harte welkom. Hoewel dit document met zorg is samengesteld kan ik fouten of vergissingen als gevo,lg van wetswijzigingen niet 100% uitsluiten. U dient altijd zorgvukldig navraag te doen na wat momenteel geldend is.

Welkom